FKB Textraining opleidingen

Voorwaarden

FKB Textielgroothandel vindt het belangrijk dat jij je blijft ontwikkelen. Daarom komen veel (vak)opleidingen en cursussen in aanmerking voor een subsidie van € 1.750. Hiervoor moet aan onderstaande voorwaarden worden voldaan.

Subsidievoorwaarden per 1-1-2021

  • Het doel van het subsidiebeleid is om vakopleidingen te subsidiëren die werknemers stimuleren in hun verdere professionele ontwikkeling. Daarnaast komen opleidingen en cursussen in aanmerking voor subsidie die niet direct gerelateerd zijn aan de functie van de werknemer, maar die wel ten goede komen aan de employability van de werknemer.
  • Niet voor subsidie in aanmerking komen de kosten voortvloeiend uit opleidingen en cursussen die van overheidswege verplicht zijn. Dit betreffen opleidingen en cursussen die gericht zijn op de verbetering van veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu (VGWM) binnen organisaties. Voorbeelden hiervan zijn BHV-opleidingen, opleidingen tot Preventiemedewerker, het behalen van Veiligheidscertificaten en ARBO-gerelateerde opleidingen en cursussen.
  • Het maximale bedrag aan subsidie is gesteld op € 1.750,- per werknemer per opleiding per jaar en op € 15.000,- per werkgever per jaar. Indien er sprake is van een groepsopleiding bedraagt de subsidie maximaal vijftig procent van de opleidingskosten met als maximum € 1.750,- per werknemer. Er is sprake van een groepsopleiding als 5 personen of meer dezelfde opleiding volgen waarbij de inrichting van de opleiding niet relevant is.
  • Om voor toekenning van de subsidie in aanmerking te komen dient de werkgever voor de start van deelname aan de opleiding aan de Stichting de offerte of het inschrijfbewijs toe te sturen, waaruit de kosten voor de opleiding blijken. De werkgever vermeldt hierbij welke werknemers deelnemen. De subsidie wordt verstrekt aan de werkgever.
  • De werkgever is verplicht de bijdrage aan de stichting FKB Textielgroothandel af te dragen en de hoogte van de bijdrage is 0,2% van het heffingsloon van de werknemer. Indien de werkgever niet aan deze verplichting voldoet, dan zal toetsing van de subsidie aanvraag opgeschort worden tot het moment dat de betreffende werkgever wel aan deze verplichting heeft voldaan.*
  • Na afronding van de opleiding stuurt de werkgever binnen drie maanden een kopie van de factuur en van het behaalde certificaat aan de Stichting toe. Als de werkgever aan alle in dit artikel genoemde voorwaarden heeft voldaan bevestigt de Stichting de toekenning van de subsidie en gaat de Stichting tot uitbetaling over.’
  • Tegen beslissingen van het bestuur omtrent de subsidie aanvraag kan geen beroep worden ingesteld. Wel bestaat de mogelijkheid om een nieuwe aanvraag in te dienen.

Aanvragen voor subsidie kunnen schriftelijk of digitaal worden ingediend
FKB Textielgroothandel
p/a Kastrop Fonds Beheer B.V.
De Bouwkamp 1 e
6576 JX Ooij (Nijmegen)
t.a.v. Angelo Kastrop

Neem contact op

* De werkgever dient de juiste loonsomgegevens aan te leveren en de in rekening gebrachte premienota’s te hebben voldaan.